Projecten

Projecten

  1. Hoortoestellen
  2. Medische hulp
  3. Cursussen
  4. Ondersteuning schoolgaande kinderen
  5. Graven van waterputten in 100 Bigga
  6. Bouwen van toiletgebouwen in 100 Bigga
  7. Oprichten van een school in 100 Bigga
  8. Diversen

1. Hoortoestellen
De firma Makker, Melkweg 2 in Laren, repareert voor ons belangeloos de ingezamelde hoortoestellen en voorziet ze van batterijen. In Nepal hebben wij een oorarts gevonden die tegen een verlaagd tarief, soms zelfs gratis, helpt de mensen een passend hoortoestel aan te meten. Het is aandoenlijk waar te nemen hoe dat vaak vrijwel volledig dove mensen hun geluk niet op kunnen als ze weer kunnen horen.

2. Medische hulp.
Incidenteel wordt hulp geboden afhankelijk van de vraag. Andere acties worden voorbereid in samenwerking met plaatselijke artsen.

3. Cursussen
Zowel de broers als ik zelf geven lessen in Engels, belang van hygiëne, belang van gezinsplanning, naaien, enz. Indien nodig worden mijn lessen in het Engels vertaald door een van de broers. Ook helpen wij speciaal vrouwen om zich te ontwikkelen, wat de kinderen duidelijk ten goede komt, en stimuleren wij ouders en kinderen om de kinderen naar school te laten gaan. Voor veel arme gezinnen is dat zonder financiële ondersteuning niet mogelijk.

4. Ondersteuning schoolgaande kinderen
Veel kinderen uit juist de arme gezinnen, en meisjes nog meer dan jongens, zouden geen enkele school bezoeken zonder financiële ondersteuning (en zouden dus analfabeet blijven) met als gevolg een duidelijk verminderde kans om ooit uit de armoede te komen.

Wij zoeken donoren om zoveel mogelijk kinderen te helpen naar school te kunnen gaan. Iedere donor krijgt een foto en beschrijving van het te ondersteunen kind (of kinderen) en is in de gelegenheid hen in Nepal te bezoeken indien zij besluiten naar dit prachtige land te gaan.

Tot nu toe worden er 21 kinderen ondersteund via onze stichting in Nederland.

Een kind steunen betekent dat u dit doet gedurende 12 jaar. Een kind gaat naar school van het 6e tot 18e jaar. Per jaar kost een kind sponsoren € 180,00. Daarvoor krijgt het een uniform [ verplicht ]
speelkleren, slippers.
Examengeld.
Boeken en schriften, boekentas, potloden, pennen, etc..
Een maaltijd op school, tandpasta plus borstels, zeep en zo nodig medicijnen.

Betaling kan per maand:  € 15,00
Per jaar:  € 180,00
In één keer voor 12 jaar : € 2.160,00.  Als u in één keer betaald betekent dit dat er geen prijsverhogingen zijn, de rente voorkomt dit probleem.

Wij hebben een aparte rekening voor het sponsoren van de kinderen in de schoolkosten, n.l.:
Rabobank, rekeningnr. 1017.33.992 t.n.v. St. Child Welfare Organization Nepal te Blaricum. Altijd onder vermelding van de naam van het kind die gesponsord wordt.

5. Waterputten en toiletgebouwen
Door enkele particulieren en een kerkorganisatie werden al 6 toiletgebouwen en 1 waterput gerealiseerd en is er een 2e waterput al toegezegd.

Maar ook in het gebied van Jutpani  moeten waterputten en toiletgebouwen komen. Door de Louisa Stichting zijn er 4 waterputten gefinancierd. De plaatselijke bevolking wordt verplicht een kleine bijdrage voor het onderhoud te geven, mede om de betrokkenheid groot te houden. Doordat het gebied is verkleind zullen 6 waterputten voldoende zijn voor dit gebied van 59 ha.

6. Toiletgebouwen
Zonder water is een toiletgebouw zinloos. Tot nu toe zijn er zoals vermeld 6 toiletgebouwen gerealiseerd, echter in het gebied van Jutpani nog niet èèn. Inmiddels is er door diverse donaties geld ontvangenvoor 6 toilet/wasruimtes bij de waterputten.

7. Oprichting school en crèche.
Helaas is er te weinig geld beschikbaar bij de overheid om genoeg scholen te stichten en te onderhouden. In Jutpani  moet nodig een basisschool komen.Op dit moment (2009) is het geld voor de school voor het grootste deel al gedoneerd. Wij hebben geld ontvangenvan zowel enkele stichtingen [ o.a. de Louisa Stichting en Marte van Rijswijck Foundation] als van enkele particulieren om hierin te helpen, maar dat is nog niet voldoende.

De totale kosten zijn geschat op € 46.000,-.

8. Diversen
Wij zien er nauwlettend op toe dat de overhead kosten minimaal zijn. Natuurlijk worden er in Nepal wel (lage) administratiekosten gemaakt, waaronder de accountantscontrole.

De overheadkosten schatten wij voorlopig in op maximaal 2% van de ontvangen donaties en die zijn op dit moment lager dan1% .Voor onvoorziene uitgaven wordt van elk sponsorbedrag 5% gereserveerd. Zo zijn hiervan nu 3 naaimachines aangeschaft.  Als een donatie voor een speciaal doel is, wordt 95% van dit bedrag voor dat specifieke doel gebruikt. Bij donaties voor een schoolgaand kind wordt het volledige bedrag aan dat kind besteed.